Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Eikenblad.eu, betreffende de levering en betaling van meubels en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden zal door Eikenblad.eu niet worden geaccepteerd.

1.3 Eikenblad.eu houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden uit te breiden en/of wijzigen, de meest actuele versie vindt u op onze website www.eikenblad.eu.

Artikel 2 | Offertes
2.1 Alle offertes die worden opgesteld door Eikenblad.eu zijn geheel onverbindend en vrijblijvend tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op www.eikenblad.eu.nl zijn geen offerte.

Artikel 3 | Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten met Eikenblad.eu komen pas dan tot stand wanneer Eikenblad.eu een bestelling op haalbaarheid heeft beoordeeld en daarna mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Eikenblad.eu heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

3.2 Doorgaans wordt er een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag gevraagd. Mocht dit afwijken, dan zal de afnemer hier mondeling, schriftelijk of per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Artikel 4 | Afbeeldingen en productinformatie
4.1 Alle producten zijn onbehandeld of behandeld, in welke vorm dan ook (mits anders vermeld of schriftelijk overeengekomen). Hout is een natuurproduct en zal altijd kunnen werken vanwege de hygroscopische eigenschappen. Derhalve is Eikenblad.eu nimmer aansprakelijk voor haarscheuren en/ of werken van hout.

4.2 In enkele gevallen wordt in verband met kwaliteitsverbetering kleine wijzigingen aangebracht. Eikenblad.eu is te allen tijde bevoegd wijzigingen ter verbetering van het product aan te brengen en is hiervoor nimmer aansprakelijk.

Artikel 5 | Prijzen en betaling
5.1 De producten gemaakt door Eikenblad.eu worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of in de showroom van Eikenblad.eu. Hierbij zijn eventuele zet- en drukfouten voorbehouden.

5.2 Alle prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro’s en exclusief verzendkosten. Alle vermelde prijzen zijn vaste prijzen. Omdat wij werken met scherpe prijzen en een goede prijs- kwaliteitsverhouding hanteren, kunnen wij helaas geen kortingen geven.

5.3 Betalen geschiedt contant of naar wens per bankoverschrijving voor de levering. Indien u per bankoverschrijving betaalt dient het te betalen (restant)bedrag op de dag van levering te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Eikenblad.eu, anders zijn wij genoodzaakt om de levering te annuleren.

5.4 Niet tijdige betaling geeft Eikenblad.eu het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

5.5 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Eikenblad.eu verrekening van facturen toe te passen.

Artikel 6 | Verzending en aflevering
6.1 De goederen reizen tot het moment van aflevering, in geval van bezorging, voor risico van Eikenblad.eu tenzij dit anders is bepaald en schriftelijk is vast gelegd. Eigen transport door kopers is voor eigen risico en er kan geen beroep worden gedaan op Eikenblad.eu indien er tijdens deze handelingen schade ontstaat.

6.2 Eikenblad.eu is ten alle tijden gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De afnemer wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld als er sprake is van deellevering.

6.3 De afnemer dient zorg te dragen voor een ruim voldoende doorgang om de artikelen naar binnen te brengen. Eventuele schades die ontstaan bij levering omdat niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunnen niet op Eikenblad.eu worden verhaald. Mocht er geen voldoende ruime doorgang zijn en het meubel kan niet naar binnen worden gebracht, kan Eikenblad.eu hier extra kosten voor in rekening brengen.

6.4 Voor bezorging van de meubelen worden door Eikenblad.eu naar afstand kosten in rekening gebracht. Dit is dan vooraf schriftelijk, mondeling of per e-mail vastgelegd. Bij afhalen vervallen de bezorgkosten.

6.5 Voor de veiligheid van onze chauffeurs behouden wij ons het recht voor om vanaf KNMI code oranje bezorging te staken. Indien zich dit voordoet nemen zij zo snel als mogelijk contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe bezorgafspraak in te plannen.

6.6 Indien de afnemer en/of ontvanger van het meubel op het tijdstip van de bezorgafspraak niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, zal er een nieuwe bezorgafspraak gemaakt worden. De kosten hiervoor zullen helaas in rekening worden gebracht van de afnemer.

Artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Eikenblad.eu geleverde producten blijven het volledige eigendom van Eikenblad.eu, totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 | Leveringstermijnen
8.1 Doorgaans geldt een levertijd van maximaal 1 week (dit is een gemiddelde levertijd). Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Eikenblad.eu kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wanneer er sprake is van overschrijding van de levertijd.
8.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er sprake is van overschrijding van de leveringstermijn zal Eikenblad.eu zich inspannen om in overleg tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.

8.3 Afnemer dient de goederen direct ofwel binnen 14 dagen op te komen halen of te laten bezorgen zodra deze op de hoogte is gesteld van de gereedheid van het product. Indien deze termijn overschreden zal worden en/of niet haalbaar is, zal Eikenblad.eu genoodzaakt zijn om kosten in rekening te brengen voor een eventuele opslag van de meubels.

Artikel 9 | Reclames
9.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 3 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met omschrijving en foto – kenbaar gemaakt te worden aan Eikenblad.eu. Na het verstrijken van deze termijn wordt Eikenblad.eu geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Eikenblad.eu er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten als correct heeft geaccepteerd.
Controleer bij aflevering de producten samen met de bezorger op eventuele krassen of beschadigingen aan de lak. Na levering kunnen krassen of beschadigingen niet meer gereclameerd worden.
9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3 Indien een reclame door Eikenblad.eu gegrond wordt bevonden, kan Eikenblad.eu overgaan tot het volgende:
A: De factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
B: Het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Eikenblad.eu worden afgegeven.
C: Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
9.4 De afnemer dient in alle gevallen Eikenblad.eu drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Artikel 10 | Garantie
10.1 Eikenblad.eu verleend ten aanzien van de metalen onderdelen en/of stalen frame van de door haar geleverde artikelen een garantie van één (1) jaar, na overleg van een origineel aankoopbewijs. Deze garantie geldt echter niet voor de conservering van stalen frames. Hier verleend Eikenblad.eu een garantietermijn op van 6 maanden na aankoop. Daarnaast is Eikenblad.eu niet aansprakelijk voor het feit dat afmetingen en kleurverschillen zich kunnen voordoen in een natuurproduct als hout.

Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een fout diagnose wordt er eerst overleg gepleegd met desbetreffende fabrikant, deze bepaald of het artikel gerepareerd of tegen hetzelfde artikel omgeruild wordt, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

10.2 Bovenstaande geldt alleen als er foto’s van het product en eventueel foto’s van het probleem naar Eikenblad.eu zijn verzonden. Wij vragen om foto’s van de klacht zodat wij zonder onnodig heen en weer reizen op afstand een inschatting kunnen maken van het probleem en hiervoor een oplossing kunnen zoeken zodat wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een reparatie of vervanging van het product kunnen aanbieden.

10.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Eikenblad.eu op te geven adres.

10.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd.
C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Eikenblad.eu zijn verricht.
D: beschadigingen/ gebreken die geconstateerd zijn na het zelf ophalen van goederen vanuit het magazijn van meubels en meer.
E: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de eventueel meegeleverde gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door meubels en meer echter geen defect geconstateerd kan worden.
I: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Garantietermijn geldt altijd vanaf de dag van levering.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Eikenblad.eu blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
11.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Eikenblad.eu in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Eikenblad.eu niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Eikenblad.eu. Eikenblad.eu is niet aansprakelijk voor letsel of schade die ontstaat door onjuist gebruik van het product.
11.3 De afnemer vrijwaard Eikenblad.eu te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 12 | Overige bepalingen
12.1 Indien Eikenblad.eu van afnemer de opdracht krijgt om aanpassingen te doen aan maat, kleur of materiaal van te maken producten dan kan Eikenblad.eu geen aansprakelijkheid aanvaarden wanneer zich hierbij problemen voordoen. Aanpassingen op maat zien wij als extra service, we zullen de gewenste aanpassingen altijd doorgeven aan de producent maar het is onmogelijk dat de gewenste wijzigingen te allen tijde (correct) doorgevoerd worden. Mocht zich dit voordoen dan is dit nimmer reden tot schadevergoeding en/of compensatie.
12.2 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 | Contante betaling netto bij aflevering
13.1 Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door meubels en meer ‘de woonoutlet’ voor het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
13.2 Eikenblad.eu die een levering ter uitvoering van de overeenkomst van koop en verkoop ingedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur of aanpassing op de bestaande factuur.
13.3 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
13.4 De ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €75 voor rekening van de afnemer.
13.5 Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
13.6 De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 6 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing.
Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
13.7 Dit laat de resterende betalingsverplichting van de afnemer op grond van lid 3 van dit artikel onverlet. Betaling bij op afstand gesloten overeenkomst.
13.8 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46g van het BW van toepassing.

Artikel 14 | De annulering
14.1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld door Eikenblad.eu dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
14.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand.

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0